Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúcim” sa rozumie:

ALM Company s.r.o.
Komjatná 201, 034 96 Komjatná
IČO: 54922071, DIČ: 2121823231
IČ DPH: SK2121823231

Sme platcami DPH

 1. Kupujúcim” sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom online formulára odošle elektronickú objednávku predávajúcemu.
 2. Elektronickou objednávkou” sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o druhu, akosti, prevedení a množstve tovaru a tieto ďalšie informácie: meno, priezvisko a adresu bydliska kupujúceho, prípadne aj názov firmy.
 3. Odoslaním kompletnej objednávky kupujúcim a jej potvrdením zo strany predávajúceho, resp. odoslaním tovaru kupujúcemu, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

2. Základné práva a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci
  a) sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom prevedení a množstve,
  b) sa zaväzuje splniť objednávku kupujúceho: najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim (v závislosti od druhu objednaného tovaru). Zvyčajná doba dodania je 1-3 dni, ak sa tovar nachádza na sklade predávajúceho.
  c) je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu podľa predchádzajúceho písm. b) , ak kapacitné alebo iné dôvody neumožňujú splniť objednávku v tejto lehote.
 2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný a dodaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu a všetky súvisiace náklady (najmä poštovné a balné).
 3. Vlastnícke právo, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

3. Cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú uvádzané v eurách (€).
 2. Kupujúci má právo zvoliť si spôsob platby jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) platba prostredníctvom služby Tatra Banka CardPay, tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho,
  b) platba prevodom na bankový účet predávajúceho, tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho,
  c) platba dobierkou pri dodaní tovaru poštou alebo kuriérskou službou,

4. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar spôsobom, aký si zvolí kupujúci, ak to povaha tovaru alebo služby umožňuje.
 2. Kupujúci si môže zvoliť dodanie tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu kupujúci. Poplatok 5,00 €.
  b) doručenie prostredníctvom kuriérskej služby k domu kupujúceho, príp. na inú dodaciu adresu, ak túto kupujúci v objednávke uviedol za poplatok 7,50 €.

5. Záruka a záručné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje na všetok tovar záruku 36 mesiacov. Ak tovarom je použitá vec, záručná doba je 12 mesiacov.
 2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a na druh, akosť a prevedenie tovaru.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  a) nesprávnym skladovaním
  b) nesprávnou manipuláciou
  c) nesprávnou montážou
  d) bežným opotrebením
  e) nedodržaním návodu na údržbu
  f) živelnými pohromami alebo vyššou mocou

6. Reklamácie

 1. Ak kupujúcemu bude dodaný tovar, ktorý má vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady veci požadovať jej výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Podrobnosti určuje reklamačný poriadok. Reklamačný formulár nájdete TU.

7. Sťažnosti a podnety

 1. Sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť na adrese ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná alebo prostredníctvom e-mailu [email protected]
 2. Riadiaci zamestnanec predávajúceho každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, predávajúci ho o výsledku jeho preverenia bude informovať v lehote 30 dní.

8. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že mu nebude dodaný objednaný tovar alebo jeho časť do 45 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má právo odstúpiť od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa čl. VIII ods. 2 VOP, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 5. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že zašle odstúpenie od zmluvy na adresu ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná alebo prostredníctvom e-mailu [email protected]
 6. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Následky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia predávajúcemu.
 7. V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú predávajúci a kupujúci povinný vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia.
 8. Vzorový formulár, ktorým je možné odstúpiť od zmluvy nájdete TU.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby spracúval a uchovával všetky osobné údaje Kupujúceho, ktoré mu Kupujúci poskytol.
 2. Osobné údaje Kupujúceho spracováva Predávajúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 3. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy a za marketingovými účelmi. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho po dobu trvania účelu spracovania alebo do odvolania súhlasu Kupujúcim.
 4. Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov poskytnutých Kupujúcim v potrebnom rozsahu a takým spôsobom, aby osobné údaje boli chránené pred ich poškodením, sprístupnením či zverejnením tretej osobe.
 5. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje dopravcovi alebo inej osobe v rozsahu nevyhnutnom pre hladký priebeh doručenia tovaru.
 6. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov Kupujúceho je jeho súhlas, môže taký súhlas kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu Predávajúcemu, a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 655 622 alebo písomne na adrese ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
 7. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby: Kupujúci má právo vyžadovať od Predávajúceho a na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
  • Kupujúci má právo na opravu osobných údajov ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Kupujúci má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov člena automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
  • Kupujúci má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak:
  – sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
  – na základe odvolania súhlasu Kupujúceho (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu Kupujúceho) alebo
  – Kupujúci namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody Predávajúceho na spracovanie osobných údajov alebo
  – osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
  – po uplynutí času uchovania osobných údajov.
  Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:
  – uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  – uplatnenie práva na informácie,
  – plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
  – uplatnenie právneho nároku
  – na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
  – Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
  – spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  – Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo
  – Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.
  • Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Predávajúceho. Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  • Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má Kupujúci právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci je oprávnený podať podnet alebo sťažnosť na adresu ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná alebo prostredníctvom e-mailu [email protected]
 2. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 1.1.2024.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 1. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 2. Slovenská obchodná inšpekcia môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.