Reklamačný poriadok

V prípade reklamácii nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese [email protected] a každý prípad budeme posudzovať osobitne. Tým však nie je vylúčená možnosť štandardného reklamačného konania.

1. Reklamovať možno iba dodaný tovar, ktorý má výrobnú vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu
a) poštou na adrese: ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná
b) e-mailom na adrese: [email protected] 

3. Spolu s reklamačným formulárom je kupujúci povinný zaslať vadný alebo nesprávny tovar predávajúcemu na adresu ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná a to v stave, v akom ho prebral, pokiaľ možno vrátane originálnych obalov. Reklamačný formulár je možne zaslať vyplnený a podpísaný na e-mailovú adresu [email protected].

4. Predávajúci je povinný rozhodnúť o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. O uznaní resp. neuznaní reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom, telefónom, prípadne poštou.

5. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci odstráni chybu na produkte a dodá tovar kupujúcemu na svoje vlastné náklady.

6. Závadu predávajúci odstráni:
a) opravou tovaru, ak to je technicky možné,
b) výmenou tovaru za nový,
c) vrátením ceny tovaru.

7. V prípade neopodstatnenej reklamácie predávajúci vráti tovar kupujúcemu a kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.

8. Reklamácia nebude uznaná, ak:
a) tovar javí príznaky neprimeraného opotrebenia,
b) tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
c) tovar alebo jeho obal bol poškodený nesprávnou manipuláciou kupujúceho
d) tovar bol poškodený nesprávnou montážou

9. V prípade, že je poškodený tovar alebo jeho obal pri preberaní od poskytovateľa kuriérskej služby, kupujúci nie je povinný takýto tovar prevziať. Ak tovar i napriek chybnému obalu prevezme, je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia postupovať podľa reklamačného poriadku poskytovateľa kuriérskej služby. Zároveň je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho na adrese ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná alebo prostredníctvom e-mailu [email protected] 

Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

4. Slovenská obchodná inšpekcia môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.