1. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby spracúval a uchovával všetky osobné údaje Kupujúceho, ktoré mu Kupujúci poskytol.
 2. Osobné údaje Kupujúceho spracováva Predávajúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy a na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 3. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy a za marketingovými účelmi. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho po dobu trvania účelu spracovania alebo do odvolania súhlasu Kupujúcim.
 4. Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov poskytnutých Kupujúcim v potrebnom rozsahu a takým spôsobom, aby osobné údaje boli chránené pred ich poškodením, sprístupnením či zverejnením tretej osobe.
 5. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje dopravcovi alebo inej osobe v rozsahu nevyhnutnom pre hladký priebeh doručenia tovaru.
 6. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov Kupujúceho je jeho súhlas, môže taký súhlas kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu Predávajúcemu, a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 655 622 alebo písomne na adrese ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
 7. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby: Kupujúci má právo vyžadovať od Predávajúceho a na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
  • Kupujúci má právo na opravu osobných údajov ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Kupujúci má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov člena automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
  • Kupujúci má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak:
  – sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
  – na základe odvolania súhlasu Kupujúceho (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu Kupujúceho) alebo
  – Kupujúci namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody Predávajúceho na spracovanie osobných údajov alebo
  – osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
  – po uplynutí času uchovania osobných údajov.
  Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:
  – uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  – uplatnenie práva na informácie,
  – plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
  – uplatnenie právneho nároku
  – na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
  – Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
  – spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  – Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo
  – Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.
  • Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Predávajúceho. Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  • Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má Kupujúci právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.